برند بســــازید، نه کســـب و کـــار!

تجارب من
مشاوره در

دانشگاه آزاد اسلامــــی

هتل ۵ ستاره نارنجستـــان

گروه صنعتی و تولیــــدی راد

شرکت پزشکی آسان تجهیــز ایرانیــــــان

آکادمی آموزش امــــــــلاک امید ابراهیمی

مرکز عالـــــــی بـــیان بــــرتر

شــــــرکت آزمایشگاهی سبحان تجهیز

شرکت تولیدی پارس فوم کات

کتاب های من

شروع مشاوره

برند بسازید، نه کسب و کار!